บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคมจ่าสิบโทเดือน ทิพย์ขุนทด
ปลัด อบต.
0818763908


นายณัฐพงษ์ ประจิมนอก
หัวหน้าสำนักปลัด
0628186291


นางสุนีย์ อันมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางดอกแจง ธนากลาง
นักทรัพยากรบุคคลนางสาวผุสดี บวชกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปนายทวีศักดิ์ อาจิณกิจ
คนงานประจำรถขยะนายรัตนโชติ อาจิณกิจ
คนงานประจำรถขยะนายจรุณ เวียนสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์นายทำเนียบ ไปล่กระโทก
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th