บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


นายอดิศักดิ ์ ศรีมะเริง
ประธานสภา อบต.
0986036769


นายทะวัน แววนา
รองประธานสภา อบต.
0897211564

นางนรินทร์ บาดกระโทก
ส.อบต.ม.4
0610459525


นายสุชาติ แตงอยู่
ส.อบต.ม.5
0898482812

นายชูชาติ ดีนวลพะเนาว์
ส.อบต.ม.9
0611351740


นายเอกชัย ภัทรสุปรีดิ ์
ส.อบต.ม.10
0814444175

จ่าสิบโทเดือน ทิพย์ขุนทด
เลขานุการสภา อบต.
0818763908

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th