บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

    สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลด่านเกวียน

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

        ที่ตั้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นตามพระราช บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 966 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 6 หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไปอำเภอโชคชัย 30 นาที ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไปจังหวัดนครราชสีมา 30 นาที อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด

        อาณาเขต

        มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
        ทิศเหนือ
        ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา และตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงสายนครราชสีมา - โชคชัย บริเวณพิกัด SB 97222468 ไปทางทิศตะวันออกใช้แนวกึ่งกลางทางเกวียน ที่อยู่ระหว่างบ้านหนองบอนและบ้านใหม่เป็นแนวเขตไปจนถึงจุดสิ้นสุดกึ่งกลางแม่น้ำมูลบริเวณพิกัด TB 006486 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
        ทิศตะวันออก
        ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง และตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางแม่น้ำมูล บริเวณพิกัด TB 006486 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำมูล ถึงคลองจมูกฉีก บริเวณพิกัด SB 998457 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองจมูกฉีก ถึงจุดกึ่งกลางสะพาน ข้ามคลองจมูกฉีกไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนสายบ้านละลมใหม่ - บ้านด่านเกวียน ถึงหลักเขต 1 บริเวณพิกัด TB 007425 ใช้แนวริมฝั่งกุดละลมเป็นแนวเขตสิ้นสุดบริเวณพิกัด TB 006416 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12.2 กิโลเมตร
        ทิศใต้
        ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง และตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมฝั่งกุดละลม บริเวณพิกัด TB 006416 โดยมีหลักเขตด่านเกวียนหลักที่ 1 - 6 เป็นแนวเขตถึงจุดกึ่งกลางคลองชลประทาน บริเวณพิกัด SB 9756421 ใช้หลักเขตด่านเกวียนหลักที่ 7 - 18 เป็นแนวเขตถึงบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอก บริเวณพิกัด SB 920446 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9.4 กิโลเมตร
        ทิศตะวันตก
        ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอกบริเวณพิกัด SB 920446 ไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนทางทิศใต้ ของบ้านหนองแหนเป็นแนวแบ่งเขต ไปถึงจุดสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงสายนครราชสีมา - โชคชัย บริเวณพิกัด SB 972468 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.2 กิโลเมตร

แผนที่แสดงขอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

2. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

        2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนมีขนาดพื้นที่ 11,116 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 10,123 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 993 ไร่ หรือประมาณ 21.6 ตารางกิโลเมตร
        สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ประกอบด้วยพื้นที่ ราบสูงและบริเวณที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีลำน้ำสำคัญไหลผ่านตลอดท้องที่ อันได้แก่ ลำน้ำมูล ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวบ้านในตำบลด่านเกวียน พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลด่านเกวียน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 175 - 295 เมตร ลักษณะพื้นที่เอียงลาดจากบริเวณเนินเขาทางด้านทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ พื้นที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังกล่าว ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนา ส่วนพื้นที่ราบสูงตอนกลางโดยทั่วไปใช้ประโยชน์เป็นที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ อันได้แก่ มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

        2.2 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบล
        ตำบลด่านเกวียนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดจากมหาสมุทรอินเดีย ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวพัดมาจากประเทศจีน ทำให้มีอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

        3. ข้อมูลทางการเมืองการปกครองการบริหาร

        3.1 ด้านการปกครอง
        จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยแยกได้ดังต่อไปนี้
1. จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่
1.1 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่
2. จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เป็นบางส่วน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
2.1 หมู่ที่ 1 บ้านด่านเกวียน
2.2 หมู่ที่ 4 บ้านโนนม่วง
2.3 หมู่ที่ 5 บ้านตูม
2.4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน
2.5 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

อันดับ

1

บ้านด่านเกวียน

1,656

4

4

บ้านโนนม่วง

 694

6

5

บ้านตูม

1,872

3

6

บ้านหนองบอน

2,384

2

9

บ้านหนองไผ่

 963

5

10

บ้านหนองสระธาร

 3,547

1

รวม

11,116กำนัน 1 คน คือ นายเสมียน ชิดกระโทก
สารวัตรกำนัน 1 คน คือ นายไพบูลย์ บ่ายกระโทก
แพทย์ประจำตำบล 1 คน คือ นายสุเทพ เปลกระโทก

  หมู่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสุกิจ บ้วนกระโทก
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นายวิชัย ถอยกระโทก
                                              นายเกรียงศักดิ์ ปร๋อกระโทก
  หมู่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสนัด บาดกระโทก
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นายสม เวียนสันเทียะ
                                              นางรจนา ป้อกระโทก
  หมู่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบำรุง อาจิณกิจ
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นายบุญเลิศ แปกระโทก
                                              นายสมหมาย ป้ำกระโทก
                                              นายเนาวรัตน์ ดอกกระโทก
  หมู่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายคำรบ เพราะกระโทก
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นางปรานอม เบี้ยกระโทก
                                              นายศราวุธ เปลกระโทก
                                              นายอุบล นิ้มกระโทก
  หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสิงหล บวชกระโทก
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นายวัชระ เบี้ยกระโทก
                                              นายสำราญ ไขทะเล
   หมู่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเสมียน ชิดกระโทก
           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คือ นางสิน ไทยวงค์
                                               นางสาวอุทัย ไทยวงค์


        3.2 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
        จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลด่านเกวียน

        3.3 ประชากรและครัวเรือน
        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 2,990 คน เป็นชาย 1,461 คน เป็นหญิง 1,529 คน จำนวน 994 ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากร
จำแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พ.ศ. 2557

หมู่บ้าน

จำนวน (คน)

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

 

 

ชาย

หญิง

 
  หมู่ 1 บ้านด่านเกวียน

107

60

347

38

  หมู่ 4 บ้านโนนม่วง

369

182

187

110

  หมู่ 5 บ้านตูม

767

372

395

386

  หมู่ 6 บ้านหนองบอน

797

380

417

256

  หมู่ 9 บ้านหนองไผ่

368

184

184

77

  หมู่ 10 บ้านหนองสระธาร

582

283

299

227

รวม

 2,990

1,461

1,529

994

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ 2 เมษายน 2557

        3.4 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

        - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

1. โรงเรียนบ้านตูม
        - โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเภทขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง
2. โรงเรียนบ้านหนองบอน


4. สภาพทางเศรษฐกิจ

        4.1 การประกอบอาชีพอาชีพ
        ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ การทำนา แต่ในบางพื้นที่จะประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง และประกอบอาชีพที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป คือ อาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
             1. อาชีพเกษตรกรรม
             2. อาชีพรับจ้าง
             3. อาชีพค้าขาย
             4. อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการและทำเครื่องปั้นดินเผา


        4.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
             1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) 3 แห่ง
             2. โรงสี (ขนาดเล็ก) 1 แห่ง
             3. ทำเครื่องปั้นดินเผา (ขนาดเล็ก) 15 แห่ง


        4.3 รายได้เฉลี่ย
        รายได้ของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อหัว และต่อปี จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

        4.4 ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง คือ เครื่องปั้นดินเผา

5. สภาพทางสังคม

        5.1 การศึกษา
           1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
             2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส)
             3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง


        การจัดการศึกษา
        องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการ ศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบอน มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 1 คน

        5.2 การศาสนา
        ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของประชากรทั้งหมด มีวัด จำนวน 3 แห่ง

        5.3 การสาธารณสุข
        1. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
        2. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %


        5.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        1. สถานีตำรวจ 1 แห่ง

6. การบริการพื้นฐาน
        6.1 การคมนาคมและการขนส่ง
        การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลด่านเกวียน กับตำบล อำเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถติดต่อได้ ดังนี้

1. การคมนาคมติดต่อกับอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญ คือ ถนนสายราชสีมา - โชคชัย ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวง สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนล่างได้ทั้งหมด เพราะตำบลด่านเกวียนอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 (นครราชสีมา - อุบลราชธานี) และไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2071 (โชคชัย - ครบุรี) และสามารถเข้าเขตอำเภอปักธงชัยโดยใช้ถนนลาดยางของกรมชลประทาน ซึ่งเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 2071 และออกไปทางอำเภอกบินทร์บุรีเข้าเขตภาคตะวันออก

2. การคมนาคมติดต่อภายในตำบลกับตำบลใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางรถยนต์สายต่างๆ คือ
        2.1 ถนนเลียบคลองชลประทานลำพระเพลิงเป็นถนนลูกรัง ด้านทิศเหนือผ่านพื้นที่ของตำบลโดยผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 5 บ้านตูม, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน และเข้าสู่เขตตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง ด้านทิศใต้ผ่าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม เข้าสู่เขตตำบลท่าอ่าง
        2.2 ถนนลาดยางขนาดความกว้าง 6 เมตร ซึ่งใช้สัญจรในเขตเทศบาลตำบล ด่านเกวียน โดยเชื่อมตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ถนนราชสีมา - โชคชัย) ผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านด่านเกวียน ไปสู่ตำบลท่าอ่าง
        2.3 ถนนผิวจราจรลูกรังแยกออกจากถนนลาดยางของเทศบาลตำบลด่านเกวียน ที่บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกข้ามลำน้ำมูลไปสู่ตำบลท่าจะหลุง และตำบลละลมใหม่พัฒนา
        2.4 ถนนสายเชื่อมภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ซึ่งจะเชื่อมเข้ากับ หมู่ที่ 1 บ้าน ด่านเกวียน หมู่ที่ 2 บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านด่านชัย หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองขาม และออกไปเชื่อมกับตำบลท่าอ่างที่บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4


        6.2 การโทรคมนาคม
        1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
        2. สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ มีโทรศัพท์สาธารณะในตำบล


        6.3 การไฟฟ้า
        1. หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ มีจำนวน 6 หมู่บ้าน

        6.4 การประปา
        การประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 บ้านหนองบอน และหมู่ 10 บ้านหนองสระธาร (ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่) เป็นน้ำประปาหมู่บ้าน

7. ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ

        7.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        - ดินเหนียวที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา

        7.2 แหล่งน้ำ
        แหล่งน้ำธรรมชาติ
           1. ลำน้ำ 1 สาย
           2. ลำห้วย 26 สาย
           3. คลอง 3 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
           1. บ่อน้ำตื้น 9 แห่ง
           2. บ่อโยก 3 แห่ง
           3. ประปา 1 แห่ง

แหล่งน้ำในเขตตำบลด่านเกวียน

ประเภทแหล่งน้ำ

หมู่

ประปา

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

บ่อน้ำตื้น

ห้วย/คลอง

โอ่ง
(2,000ลิตร)

ถังเก็บน้ำ

อื่นๆ

1

-

-

6

1

-

-

1

10

-

4

1

-

5

-

-

18

1

85

2

5

1

2

2

-

-

86

2

250

-

6

1

4

2

-

-

-

2

315

2

9

-

-

1

-

-

13

1

105

1

10

1

-

2

-

-

1

-

70

-

รวม

4

6

18

1

-

118

7

835

5

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th