บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้แถลงนโยบายต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 

   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร    

              ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้านตั้งใหม่   
              โครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ขาดแคลนตามลำดับความจำเป็น 

   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

             พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี โดยการจัดทำแผนที่ภาษี และวางระบบการจัดเก็บภาษีที่ประหยัดสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสสำหรับผู้มีหน้าที่ เสียภาษี

  นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

             ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านสุขภาพ การกีฬา เสริมสร้างกิจกรรมสุขภาพ
            ด้านกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน ระดับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาสู่กีฬากึ่งอาชีพ และกีฬาอาชีพ โดยการสนับสนุนบทบาทภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และกีฬา ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างความภูมิใจแก่ตำบล ความภูมิใจของประชาชนตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่มีต่อการกีฬา
            ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล

  นโยบายด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 

             สนับสนุนบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
              ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้
             สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนให้มีบทบาท บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมชุมชนหมู่บ้าน

  นโยบายด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

           ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ให้พึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
           ให้การสงเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนในการบรรเทาสาธารณภัย และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
           ส่งเสริม และสนับสนุนให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข

  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

             ด้านการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพ

  นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน

           ส่งเสริมและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอุบัติภัย อุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 

   นโยบายด้านการสร้างรายได้

             ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพชุมชน การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมระบบการเรียนรู้แก่เกษตรกร สนับสนุนให้ประชาชน มีการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและใต้น้ำ ให้เหมาะสมต่อระบบการผลิต เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ลุ่มน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ ชลประทาน การควบคุมดูแล การใช้น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาการผลิตภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้านตั้งใหม่

  นโยบายด้านการคมนาคม 

             ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นในการควบคุม และกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ หรือสวนสาธารณะประจำตำบล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการตำบลน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th