บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5   ต่อไป 

1269แผนการดำเนินงาน ปี 2566 
1268แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่4 
1267แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 บัญชีครุภัณฑ์ 
1266แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 โครงการเกินศักยภาพ 
1265แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 8 
1264แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
1263แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
1262แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 
1261แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 
1260แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1259แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
1258แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1257แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1256แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3.2 
1255แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 
1254แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 2 
1253แผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 ส่วนที่ 1 
1252ประกาศแผนพัฒนาฯ ปี 2566 - 2570 
1208การติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 64 
1126แผนการดำเนินงานปี 65 ส่วนที่2 ผ.02 (3)   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th