บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
   วิสัยทัศน์

“บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม”   พันธกิจ

          บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

          จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน 

         จัดให้มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ให้เพียงพอ 

         ให้ประชาชนมีการสาธารณสุขที่ดี

         ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการเมือง การบริหาร 

         ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

         ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนในการพึ่งตนเอง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th