บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

  | หน้า 1   

1294แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ด่านเกวียน พ.ศ.2566 - 2570 (เล่มและระบบ) 
1234แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ด่านเกวียน พ.ศ.2566 - 2570 
1162แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 ในระบบ e-PlanNACC 
955แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561 - 2654 ส่วนที่ 3 
954แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561 - 2654 ส่วนที่ 2 
953แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561 - 2654 ส่วนที่ 1 
839ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
465ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 59-62 
200แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
185ยุทธศสาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
184ยุทธศสาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
183ยุทธศสาตร์การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถณา 
182ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
181ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th