บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11   ต่อไป 

1411รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 
1410รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ.2567 
1409รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566  
1408รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 แผ่น 2 
1407รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 แผ่น 1 
1406แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2567 
1401รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 
1400รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1398การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 
1396รายงานสรุปผลการเก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ปี 2566 (12 เดือน) 
1395รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 
1394รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 
1393แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 
1392รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 
1388รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ITA 2566 
1385รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน 
1384แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1375ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
1371รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2566 
1353รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 ต่อผู้บริหาร   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th