บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10   ต่อไป 

 กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 กิจกรรมติดตามดูแลต้นไม้ ประจำปี 2562

 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562

 กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ประจำปี 2562

 กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันประจำปี 2561

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562

 กิจกรรมช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 2562

 กิจกรรมงานสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2562

 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

 กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ปี 2562

 กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ประจำปี 2561

 กิจกรรมวิ่งคบไฟ ขบวนลูกหลานย่าโม ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย

 กิจกรรมทัศนศึกษาหอดูดาวโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปี 2561

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th