บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10   ต่อไป 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กิจกรรมฝึกซ้อมแสดงรำโทนด่านเกวียน

 สินค้า OTOP

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน(อาชีพดีพร้อม)

 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อลดความรุนแรงของครอบครัว

 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน ประจำปี 2566

 กิจกรรม ศพอส.อบต.ด่านเกวียน แบ่งปันความรู้สู่ลูกหลาน

 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอ

 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน อบต.ด่านเกวียน (การปลูกต้นมะกรูด)

 อบต.ด่านเกวียน สำรวจผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ รอบ2

 อบต.ด่านเกวียน สำรวจผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

 ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบล 2567 - 2571

 นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบาย No Gift Policy

 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 ประชุม นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบายการป้องการการทุจริต

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่อง.นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภ  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th