บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 5 กันยายน 2566   [ 7 ก.ย. 66 ]
อบต.ด่านเกวียน/ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุ/จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช(ศูนย์มีชัย)อ.จักราช เพื่อศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเกษตรแนวใหม่ การใช้พลังงานทดแทน การปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคการปลูกพืชเพื่อการค้า การทำปุ๋ยชีวภาพ 
และ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ณ ปราสาทพนมวัน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th