บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เเละทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565   [ 7 เม.ย. 65 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้จัดเวทีประชาคม (ระดับตำบล) เเละทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายบำรุง  อาจิณกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  และตัวแทนภาคประชาชนร่วมประชุมประชาคม  เช่น  คณะการการสนับสนุนการจัดทำแผน, คณะกรรมการพัฒนา อบต., คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน, สมาชิกสภา อบต., คณกรรมการหมู่บ่าน, กำนัน ผู้ใหญบ้าน, อสม. เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

โดยการจัดเวทีประชาคม(ระดับตำบล) ในครั้งนี้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ แนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th