บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) ตอบแบบสอบถาม

มีแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 1 แฟ้ม
1676516128.pdf

            ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่มารับบริการ / ติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน   ประจำปี 2566 ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

มีผู้อ่านข่าวนี้   199  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th