บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญหาญ


             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  ได้มีโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้านนายบุญหาญ - บ้านนางเข็ม  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หินคลุก (บดอัดแน่น)  หนา  0.15  เมตร  ณ  หมู่ที่  6  บ้านหนองบอน  ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ราคากลางค่าก่อสร้าง  123,200.00  บาท
บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขุนแหล่ง  คอนสตรัคชั่น  โดยเสนอราคาที่  123,200.00  บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  2/2565  ลงวันที่  21  มกราคม  พ.ศ.  2565  โดยเริ่มสัญญาวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2565  สิ้นสุดสัญญาวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2565    ระยะเวลาก่อสร้าง  45  วัน

                                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ.  2565                                                  (นายบำรุง  อาจิณกิจ)
                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  

มีผู้อ่านข่าวนี้   273  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th