บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9   ต่อไป 

1249ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ 
1246คำสังแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม 
1244ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
1240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
1239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
1238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส 
1237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
1236ประกาศ นโยบายการป้องกันการทุจริต 
1235ประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy 
1219รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
1214รายงานงบการเงินประจำปี 2565  
1211ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 2565 
1210รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 
1193ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตราชการฯ 
1189ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
1187ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง) 
1186ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ 
1184ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1161สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th