บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9   ต่อไป 

1270รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
1251การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 
1250การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1248การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 
1247รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 
1233รายงานผลการเนินงานตามแผน ปปช ปี 2565 3 
1232รายงานผลการเนินงานตามแผน ปปช ปี 2565 2 
1231รายงานผลการเนินงานตามแผน ปปช ปี 2565 1 
1230รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 2565 
1228รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2565 
1227ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 2565 
1226รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2565 
1220รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
1213รายงานงบการเงินประจำปี 2565 
1207รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ศพด.อบตด่านเกวียน ประจำปี 2564 
1195ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2564 
1194รายงานการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564 
1165รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2565(รอบ 6 เดือน) 
1152รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 
1147รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th