บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10   ต่อไป 

1353รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 ต่อผู้บริหาร 
1352รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 
1350รายงานผลการประเมิน ITA 2566 ต่อผู้บริหาร 
1349รายงานผลการประเมิน ITA 2566 
1327รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
1324รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมฯ 2565 
1316รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2565 ต่อผู้บริหาร 
1314บันทึกข้อความ รายงานแผน ปปช e-planNACC 2566 
1313บันทึกข้อความ รายงานแผน ปปช e-planNACC 2565 
1292สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีแรก) 
1291รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2565 
1290รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2565 
1285การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1284รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่า 
1283รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (แผน ปปช) 
1280รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 
1277รายงานรายไตรมาส 2-2566 
1276รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2566 
1275แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566 2 
1274แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566    กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th