บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14   ต่อไป 

1351ข้อบัญญัติ เรื่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 
1341ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้การบริการสาธารณะของ อปท. 
1340ประชาสัมพันธ์การใช้ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 
1339ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ อบต.ด่านเกวียน ประจำปีงบประมาณ 2566 
1338ประชาสัมพันธ์การสำรวจน้ำเสีย ประจำปี 2565 
1337แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
1336ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2565 
1335ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ประจำปี
1333ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1332ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1330ประชาสัมพันธ์สรุปผลดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 
1328ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
1326ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 
1325สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 
1323ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมฯ 2565 
1319ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
1317ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อบต.ด่านเกวียน 
1315รายงานการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย 
1287แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ด่านเกวียน พ.ศ.2566 - 2570 (e-plan.nacc) 
1278รายงานรายไตรมาส 2-2566   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th