บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13   ต่อไป 

1222ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) ตอบแบบสอบถาม 
1221รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
1218ประกาศสภา เรื่อง การออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
1217นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
1216ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ด่านเกวียน ใสสะอาด 2566 
1215รายงานงบการเงินประจำปี 2565  
1191โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนฯ 
1190ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
1183โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพฯ 
1181ประชาสัมพันธ์การสำรวจน้ำเสีย ประจำปี 2564 
1179คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต. 
1178คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
1176คำสั่งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
1175คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
1174ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายก อบต. 
1173ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายก อบต.ด่านเกวียน 
1139แผนภูมิโครงสร้างหน่วยราชการภายใน อบต 
1135ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1134ระบบ E-service ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
1062 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) ตอบแบบสอบถาม  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th