บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   

 กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2553

 กิจกรรมวิ่งคบไฟวันฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.โชคชัย

 อบต.จัดจุดบริการประชาชน 7 วันขับขี่ปลอดภัยเทิดไองค์ราชัน

 ภาพนายกคนใหม่แถลงนโยบาย

 งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 กิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น

 จัดทำโครงการอยู่ดีมีสุข

 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

 กองสาธารณสุขจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด

 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

 อบต.สัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน หมู่ 9 บ้านหนองไผ่

 โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 4 บ้านโนนม่วง

 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื่อ หมู่ 10 บ้านหนองสระธาร

 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 1 บ้านด่านเกวียน

 การก่อสร้างปรับปรุงถนน  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th