บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   ต่อไป 

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556

 กิจกรรมร่วมปลูกป่าวันอาสาพัฒนาชุมชน

 งานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556

 โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและครอบครัว

 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์

 กิจกรรมงานกินเข่าก๊ะเดิ่น ประจำปี 2555

 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แม่ของแผ่นดิน

 กิจกรรมงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2555

 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

 กิจกรรมแข่งรถวิบาก ประจำปี 2555

 โครงการมอบถังน้ำภัยแล้ง ประจำปี 2555

 กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุรินทร์

 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555

 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2555

 กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2555

 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555

 โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี ๒๕๕๔

 กิจกรรมงานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมราชทัณฑ์ (บรรจุใหม่) รุ่นที่ ๑๐๗  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th