บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   ต่อไป 

 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน

 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันวิสาขบูชา ประจำปึ 2559

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2559

 กิจกรรมอบรมตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 กิจกรรมเต้นแอโรบิก "ลดโรค ลดพุง" ประจำปี 2558

 กิจกรรมเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ปี 2558

 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

 กิจกรรมร่วมทำฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2558

 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

 กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

 กิจกรรมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

 ตรวจรับรองมาตรฐาน

 กิจกรรมประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2558

 กิจกรรมมอบบ้านคนจน ประจำปี 2557

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2557

 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2557

 กิจกรรมโครงการรณรงค์ 7 วันอันตราย  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th