บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   ต่อไป 

 กิจกรรมวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2564

 กองสวัสดิการสังคม อบต.ด่านเกวียน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-ผู้ป่วยเอดส์

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอาสาบริบาลท้องถ่ิน ปี 2563

 กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและโรคติดต่อ ประจำปี 2564

 สภากาชาดไทยขอเชิญมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ประชาชนที่ต้องกักกันตน

 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2564

 กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านเกวียน ประจำปี 2564

 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน ประจำปี 2564

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม

 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

 กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม และแจกถุงยังชีพ 16 ตุลาคม 2563

 ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ปี 2563

 ประชาสัมพันธ์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน ของทุกปี

 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุ "โนอึล" วันที่ 19 กันยายน 2563

 โครงการอบรมป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563

 ิกิจกรรมมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (C

 กิจกรรมอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ประจำปี 2563

 กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th