บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10   ต่อไป 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 12 กันยายน 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 5 กันยายน 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุวันที่ 18ส.ค.2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมะกรูดเงินล้าน และศึกษาดูงาน

  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน อบต.ด่านเกวียน (ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)

 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน

 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กิจกรรมฝึกซ้อมแสดงรำโทนด่านเกวียน

 สินค้า OTOP

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน(อาชีพดีพร้อม)

 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อลดความรุนแรงของครอบครัว

 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน ประจำปี 2566

 กิจกรรม ศพอส.อบต.ด่านเกวียน แบ่งปันความรู้สู่ลูกหลาน  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th