บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบล 2567 - 2571   [ 11 เม.ย. 66 ]
อบต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล นำโดย นายบำรุง  อาจิณกิจ นายก อบต.ด่านเกวียน ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2571) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตพื้นที่ อบต.ด่านเกวียน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อบต.ด่านเกวียน ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคม จำนวน 6 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566
โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชาคมตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 - พ.ศ. 2571 
2) ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ซึ่งมีผู้ร่วมการประชาคม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในเขต อบต.ด่านเกวียน จำนวน 6 หมู่บ้าน 
๓) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแผนการพัฒนาท้องถิ่นและได้ร่วม แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา อบต.ด่านเกวียน ในอนาคต 
4) นำความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมการประชาคมไปปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ด่านเกวียน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่ 


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th